Vytlačiť

 Názov: Automatizácia výroby
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 14/2008; str. 32 - 33
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje paletizáciu ako spôsob na výraznú úsporu prostriedkov. Poukazuje, koľko dopravníkov je schopný obslúžiť jeden paletizér. Príspevok ďalej uvádza spôsob kontroly a návratonosť investícii.
Kľúčové slová: paletizér, návratnosť, kontrola
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2008