Vytlačiť
Názov: Inteligentné dopravné systémy
Autor: Ing. Imrich Molnár
Zdroj: Práce a štúdie Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, strana 135
Vydavateľ: EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity
ISBN (ISSN): 80-8070-021-4
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Hlavnou úlohou inteligentných dopravných systémov je poskytovanie služieb, ktoré zahŕňajú činnosť správcu a prevádzkovateľa cestnej siete, dodávateľa dopravných služieb, prepravcov ako aj samotného účastníka cestnej premávky. Všetky služby účastníkov dopravného procesu sa zlúčili a systematizovali do príslušnej normy ISO. V rámci normy sa definovalo 32 služieb inteligentných dopravných systémov.
Kľúčové slová: Inteligentný dopravný systém, ISO norma, poskytovanie služieb
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: november 2003