Vytlačiť
Názov: Postavenie dopravy a zasielateľstva v logistickom systéme
Autor: prof. Ing. Jozef Královenský, PhD. – prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 11/2003; strana 20
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá definovaním vzťahu dopravy a logistiky. Podmienka, že sa dokáže podnikateľský subjekt uplatniť v trhovej ekonomike je zhrnutá v napĺňaní cieľov logistiky, ktorá na prvoradé miesto kladie uspokojenie zákazníka. Autori v príspevku ďalej rozoberajú požiadavky logistiky na dopravu, fungovanie dopravných systémov, infraštruktúru a správanie sa dopravných podnikov.
Kľúčové slová: doprava, požiadavky logistiky, dopravný systém
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2003