Vytlačiť
Názov: Dopravca, prepravca, zasielateľ, kuriér
Autor: Radek Novák
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 15-16/2003; strana 24
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá základné pojmy súvisiace s obstaraním prepravy, ako sú služba, doprava, odbory dopravy, druhy dopravy, dopravca, prepravné služby, preprava, prepravca a zasielateľ, pričom sa autor podrobne venuje rozdielom medzi zasielateľom a dopravcom podľa platnej legislatívy. V závere príspevku sa venuje objasneniu pojmom kuriér a kuriérske služby, pričom uvádza konkrétne spoločnosti, ktoré pôsobia v tejto oblasti na trhu.
Kľúčové slová: dopravca, prepravca, zasielateľ, kuriér
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2003