Vytlačiť
Názov: Z ciest na železnice
Autor: Jaroslav Janků
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 4/2004; str. 22
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá konkrétny príklad z Nemecka, ktorý poukazuje na zvýšenie konkurecieschopnosti kombinovanej dopravy cesta – železnica v nákladových jednotkách kontajneroch vo vzťahu k cestnej nákladnej doprave zmenou technológie prepravy zameranej na zvýšenie spoľahlivosti železničnej dopravy v oblasti presnosti dodania zásielky. V ostatnej časti príspevku je poukázané na ďalšie výrazné prepravné prúdy uplatnenia uvedeného systému prepravy.
Kľúčové slová: kombinovaná doprava, kontajner
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2004