Vytlačiť
Názov: Spoločný tranzitný colný režim - IV
Autor: Radek Novák
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 7/2004; str. 33
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá novým spoločným počítačovo spracovaným tranzitným colným systémom (NCTS). Popisuje jeho históriu zavádzania v tzv. pilotných štátoch, jeho podstatu a výhody oproti papierovému systému. V ostatnej časti príspevku autor upravuje zabezpečenie colného dlhu, ktorý je teraz možné len formou globálnej resp. individuálnej záruky.
Kľúčové slová: spoločný tranzit, NCTS
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2004