Vytlačiť
Názov: Spoločný tranzitný colný režim - II
Autor: Radek Novák
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 5/2004; str. 20
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá spoločným tranzitným režimom. Definuje krajiny, ktoré pristúpili k tomuto režimu a taktiež autor vysvetľuje systém zabezpečenia colného dlhu ako aj popis povinností zúčastnených strán. V ďalšej časti sú objasnené základné pojmy, ktoré súvisia so spoločným tranzitom, ako zmluvné strany, režim T1, režim T2, tranzitný doklad, hlavný povinný a pod.
Kľúčové slová: spoločný tranzit, colný dlh
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2004