Vytlačiť
Názov: Zatiaľ len predpoklady
Autor: red
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 2/2004, str. 17
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1212-3277
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá dôvody, prečo kombinovaná doprava v SR nemá vyšší podiel na celkovom objeme prepravy. Jeden z dôvodov autor pripisuje nedostatočnej technickej vybavenosti SR, kde terminály kombinovanej dopravy (KD) sú často iba kontajnerovými prekladiskami. Poukazuje tiež na chyby operátorov KD. V ostatnej časti príspevku sú uvedené predpoklady nárastu výkonov KD do roku 2010.
Kľúčové slová: kombinovaná doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2004