Vytlačiť
Názov: Zmeny v colnej oblasti v kocke
Autor: (Zdroj Redakcia)
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 3/2004, str. 21
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá zmeny v colnej problematike po vstupe SR do EÚ. Popisuje spôsob pohybu tovaru medzi členskými štátmi EÚ, systém Intrastat a Extrastat a spôsob platenia DPH a spotrebnej dane. V ostatnej časti príspevku sú uvedené colné predpisy, ktoré sa budú uplatňovať po našom vstupe do EÚ pri prepravách tovaru do resp. z tretích krajín.
Kľúčové slová: colná problematika
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2004