Vytlačiť
Názov: Nový terminál pre kamióny v Šahách
Autor: Mgr. Júlia Behýlová
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 1/2004, str. 9
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje novovybudovaný terminál v Šahách, pričom osobitne sú rozobrané jeho technické parametre ohľadom kapacity, sociálneho vybavenie a pod. V ostatnej časti príspevku je poukázané na problémy, ktoré bolo potrebné prekonať, pri budovaní tohto terminálu.
Kľúčové slová: terminál
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2004