Vytlačiť
Názov: Niektoré aspekty technického a prevádzkového výskumu strojov používaných v lesných škôlkach
Autor: Krzystof Slowiňski – Józef Walczyk
Zdroj: Logistika Technickej výroby dreva v Karpatoch, Zborník z medzinárodnej konferencie, s. 213 – 221.
Vydavateľ: Katedra lesnej ťažby a mechanizácie, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene. Vydavateľstvo TU vo Zvolene 2002.
ISBN: 80-228-1170-X
Jazyk: poľský
Anotácia: Stroje používané v lesných škôlkach sa testovali z hľadiska ich technických a prevádzkových parametrov s cieľom navrhnutia strojov a rozdelenia síl. Výskum sa uskutočnil v lesnej škôlke v Klaj (N.F.D.). Merania sa uskutočnili na jednoduchom type medziriadkového kultivátora GS. Návrh stroja sa urobil na základe merania ťažnej sily počas ťahania prídavného zariadenia ďalším traktorom pomocou tenzometrov.
Kľúčové slová: lesná škôlka, medziriadkový kultivátor, tenzometer, ťažná sila
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004