Vytlačiť
Názov: Výkonnosť Harvestera Timberjack 1070 v sanitárnych ťažbách
Autor: Tomislav Poršinsky – Ante P.B. Krpan
Zdroj: Logistika Technickej výroby dreva v Karpatoch, Zborník z medzinárodnej konferencie, s. 200 – 212.
Vydavateľ: Katedra lesnej ťažby a mechanizácie, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene. Vydavateľstvo TU vo Zvolene 2002.
ISBN: 80-228-1170-X
Jazyk: anglický
Anotácia: Pri mechanizovanej ťažbe dreva v celých dĺžkach, harvester a forwarder pracujú ako tím. V práci sa uvádzajú výsledky výskumu mechanizovanej stínky a opracovania dreva v ihličnatých porastoch pomocou harvestera Timberjack 1070. Produktivita harvestera sa určovala pomocou časovej a pracovnej štúdie. Čas potrebný na stínku a spracovanie dreva harvesterom sa rozčlenil do pracovných komponentov. Spotreba času sa merala pomocou metódy snap-back chronometrie. Zozbierané údaje sa spracovali matematicko-štatistickými metódami na osobnom počítači. V práci sa tiež porovnáva produktivita a jednotkové náklady na ťažbu a spracovanie pri použití reťazových píl a harvesterov v závislosti od prsnej hrúbky stromu.
Kľúčové slová: harvester, produktivita, snap-back chrnometria, náklady na m3
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004