Vytlačiť
Názov: Malotratkory a jejich použitelnosť v lesích ČR
Autor: Josef Pecl
Zdroj: Logistika Technickej výroby dreva v Karpatoch, Zborník z medzinárodnej konferencie, s.184 – 190.
Vydavateľ: Katedra lesnej ťažby a mechanizácie, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene. Vydavateľstvo TU vo Zvolene 2002.
ISBN: 80-228-1170-X
Jazyk: český
Anotácia: Ťažobné práce a transport dreva v členitých horských terénoch musí rešpektovať ekologické nároky prostredia, ktoré sa pre použitú technológiu stávajú v danej oblasti prioritnými. Zo skupín strojov určených pre sústreďovanie dreva je možné použiť malotraktory. V ČR je v podstate zúžený výber malotraktorov na dva typy a to MT 8-150.11 a AGT 830. V príspevku sú uvedené základné technicko-prevádzkové parametre uvedených typov malotraktorov získané z dodaných informácií od priamych používateľov a z vlastného merania v teréne.
Kľúčové slová: ekológia, malotraktor, technické parametre, sústreďovanie dreva,
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004