Vytlačiť
Názov: Časové analýzy mobilnej lanovky Urus M III v regióne Artvin
Autor: Tolga Ozturk – Murat Demir
Zdroj: Logistika Technickej výroby dreva v Karpatoch, Zborník z medzinárodnej konferencie, s. 176 - 183.
Vydavateľ: Katedra lesnej ťažby a mechanizácie, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene. Vydavateľstvo TU vo Zvolene 2002.
ISBN: 80-228-1170-X
Jazyk: anglický
Anotácia: Doprava lesných produktov sa realizuje v dvoch fázach. Prvá – primárna doprava, zahŕňa sústreďovanie dreva, druhá dopravná fáza zahrňuje dopravu dreva nákladnými vozidlami po lesných cestách. Pri zvyšovaní stupňa mechanizácie ťažbového procesu a pri výbere zariadenia na ťažbu treba zohľadniť spôsoby obnovy používané v lesníctve. Príspevok prezentuje výsledky výskumu, ktorý sa uskutočnil s prenosnou lanovkou Urus M III v ťažobnej oblasti Ciftedere, lesná správa Taslica. Výkonnosť lanovky sa zisťovala v m3/deň, m3/hodinu a spotreba paliva v l/m3. Táto technológia prepravy je vo väčšine prípadov vhodná metóda dopravy dreva v uvedenej oblasti.
Kľúčové slová: mobilná lanovka, časová analýza, ťažobný proces, lesné cesty
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004