Vytlačiť
Názov: Medzinárodná cestná nákladná doprava po vstupe SR do EÚ.
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 9/2005; str. 23
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje zmeny, ktoré priniesol pre cestnú dopravu vstup SR do EÚ. Uvádza obmedzenia, predovšetkým v dôslednej kontrole predpisov, ale aj výhody, ktoré priniesol vstup SR do spoločenstva pre slovenských dopravcov. Taktiež sa zaoberá poklesom cien a rastom nákladov, pričom súčasťou príspevku je tabuľka zníženia ceny na jednotlivých prepravných reláciách. V ostatnej časti príspevku sa autor zaoberá trhovou súťažou v rámci EÚ.
Kľúčové slová: cestná doprava, EÚ
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2005