Názov: Poškodená zásielka a zodpovednosť dopravcu.
Autor: JUDr. Peter Dráč
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 8/2005; str. 35
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje škodový prípad, ktorý vznikol počas prepravy tovaru do Nemecka a ktorý sa prerokovával súdnou cestou. V zmluvnom vzťahu vystupovali prepravca a dopravca, ktorý objednal na vykonanie prepravy ďalšieho dopravcu. Tovar sa poškodil vo vnútri obalu, v nákladom liste CMR bola zaznamenaná výhrada. Príspevok uvádza rozsudok Najvyššieho súdu SR.
Kľúčové slová: prepravná zmluva, CMR
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2005