Vytlačiť
Názov: Cestujeme z dunajských prístavov do prístavov „ARA“
Autor: 
Juraj Bohunský
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 10/2005; str. 31
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje možnosti prepravy a nalodenia z územia SR do prístavov Amsterdamu, Rotterdamu a Antverp. Podrobne rozoberá dva prístavy, v ktorých je možné uskutočniť nakládku: prístav Komárno a prístav Bratislava. Pri obidvoch prístavoch uvádza jeho celkovú plochu, počet prekládkových polôh a ich plochu, dĺžky nábrežných hrán. Ďalej uvádza skladovacie plochy rozdelené na kryté, nekryté a colný sklad. V ostatnej časti je v príspevku uvedené jeho technické vybavenie a prekladné výkony za roky 2002, 2003 a 2004.
Kľúčové slová: prístav, vodná doprava, prekládka
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2005