Názov: Vodiči v Nemecku obchádzajú platenie mýtneho
Autor: Miriam Pokorná
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 9/2005, str. 11
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje problémy, ktoré v Nemecku nastali v súvislosti s neplatením mýtneho na spoplatnených úsekoch diaľnic. Autorka poukazuje na projekt, ktorý poukázal na neefektívny systém odhaľovania neplatičov a porovnáva ho so systémom zavedeným v Rakúsku, kde je úspešnosť odhalenia neplatiča vyššia ako 99 %. V ostatnej časti popisuje prístup ČR k problematike zavádzania elektronického výberu mýta.
Kľúčové slová: mýto, mýtne, náklady, infraštruktúra
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2005