Názov: Zisťovanie okamžitej hmotnosti cestných nákladných vozidiel a jeho význam pre trvalo udržateľný rozvoj
Autor: Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Zdroj: Zborník príspevkov z 3. medzinárodnej konferencii Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj CMDTUR 2005; str. 184 - 190
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-452-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor v príspevku popisuje dva spôsoby zisťovania okamžitej hmotnosti vozidla – statické zisťovanie okamžitej hmotnosti cestných vozidiel a dynamické zisťovanie okamžitej hmotnosti cestných vozidiel. Pri dynamickom zisťovaní sú uvedené aj používané senzory, ich presnosť merania a životnosť. V ostatnej časti autor uvádza význam a uplatnenia zisťovania hmotnosti cestných vozidiel.
Kľúčové slová: cestná doprava, váženie, infraštruktúra
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2005