Vytlačiť
Názov: Analysis of road freight transport and freight forwarding in Žilina region
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. – Ing. Vladimír Konečný, PhD. – Ing. Juraj Jagelčák
Zdroj: Zborník príspevkov z 3. medzinárodnej konferencii Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj CMDTUR 2005; str. 101 - 106
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-452-X
Jazyk: anglický
Anotácia: Príspevok popisuje výsledky analýzy nákladnej dopravy a logistických príležitostí  v regióne Žilina (okresy Žilina, Bytča a Kysucké Nové Mesto). Analýza je čiastkovým cieľom projektru REDETRAL – Regional Development and Transport Logistics. Príspevok porovnáva výkony cestnej nákladnej dopravy, počet registrovaných nákladných vozidiel, počet dopravcov registrovaných v sledovanom území a zasielateľské služby poskytované v regióne Žilina, pričom výsledky sú spracované do prehľadných grafov. Príspevok prezentuje najdôležitejšie priemyselné komodity vyrábané v SR a v tejto súvislosti príležitosti poskytovateľov logistických služieb.
Kľúčové slová: cestná doprava, zasielateľstvo, Žilina
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2005