Názov: Cestujeme z dunajských prístavov do prístavov „ARA“ Časť 5 – Straubing, Regensburg a Kelheim
Autor: Juraj Bohunský
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 18/2005; str. 31
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok autora je pokračovaním článku z minulých vydaní časopisu, v ktorom sa popisujú možnosti prepravy a nalodenia z územia SR do prístavov Amsterdamu, Rotterdamu a Antverp. V tejto časti príspevku autor podrobne rozoberá tri nemecké prístavy – Straubing, Regensburg a Kelheim, v ktorých je možné uskutočniť pri preprave zo SR vykládku resp. nakládku do SR. Pri spomínaných prístavoch uvádza autor ich celkovú plochu, počet prekládkových polôh a ich plochu, dĺžky nábrežných hrán. Ďalej uvádza skladovacie plochy rozdelené na kryté, nekryté a colný sklad.
Kľúčové slová: prístav, vodná doprava, prekládka
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2005