Vytlačiť
 Názov: Dopravná nehodovosť na území Slovenska v roku 2005 v porovnaní s rokom 2004
Autor:
Prezídium PZ SR, Odbor dopravnej polície
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 6/2006, str. 16 – 17
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá dopravnú nehodovosť v SR v roku 2005 a porovnáva ju so situáciou z roku 2004. Analýza dopravných nehôd je spracovaná podľa krajov, podľa zavinenia, podľa hlavných príčin nehôd zavinených vodičmi motorových vozidiel, z hľadiska druhu vozidla, miesta dopravnej nehody a časového rozloženia dopravných nehôd. Súčasťou príspevku je spracovaná súhrnná tabuľka a viacero názorných grafov.
Kľúčové slová: cestná doprava, dopravná nehoda, nehodovosť
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2006