Vytlačiť

 Názov: Analýza dopadov zavedenia mýtneho v ČR v roku 2007 a predpoklady v SR
Autor:
Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. – Ing. Miloš Poliak, PhD.
Zdroj: Zborník príspevkov z 9. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2006; str. 12 - 19
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-610-7
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá dopady zavedenia mýtneho v ČR. V prvej časti je analyzovaná legislatíva EÚ, ktorá podporuje zavádzanie mýtneho a niektoré systémy, ktoré dnes fungujú v rámci Európy (Švajčiarsko, Rakúsko, Nemecko). V ďalšej časti je predstavený elektronický systém výberu mýta, ktorého prevádzka je plánovaná od 1. 1. 2007. Uvádzaný je spôsob platby, dostupnosť palubnej jednotky Premid a pod. Ďalšia časť príspevku pojednáva o zmenách v spoplatnení infraštruktúry v SR. Ostatná časť príspevku sa zaoberá analýzou dopadu zvýšenia poplatkov za infraštruktúru v SR a ČR na dopravcov, na ich náklady a tvorbu ceny.
Kľúčové slová: cestná doprava, infraštruktúra, mýtne
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2006