Vytlačiť

 Názov: Aktuálne stav vykonávacích predpisov k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
Autor: Ing. Marek Hudec
Zdroj: Zborník príspevkov z 9. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2006; str. 38 - 44
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-610-7
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá stav vykonávacích predpisov k zákonu č. 725/2004 Z. z.. V prvej časti rozoberá právo EÚ, ďalšia časť príspevku rieši komplexne prevádzku vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Ostatná časť podrobne popisuje vykonávacie predpisy k zákonu č. 725/2004 Z. z. – Nariadenie Vlády SR a štyri vyhlášky.
Kľúčové slová: cestná doprava, premávka, vozidlo
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2006