Vytlačiť

 Názov: Nákladní silniční dopravci
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2011, str. 38-39
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnávaciu analýzu dodávateľov prepravných služieb cestnej nákladnej dopravy v ČR podľa celkového počtu vozidiel. Okrem celkového počtu vozidiel obsahuje aj ich štruktúru podľa celkovej hmotnosti, štruktúru vozidiel a návesov podľa výrobcu. Porovnanie je doplnené aj o obrat z poskytovania prepravných služieb v rokoch 2009 a 2010 a druhy prepravovaných tovarových skupín.
Kľúčové slová: dopravca, cestná nákladná doprava, počet vozidiel, obrat, druh tovaru
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2011