Vytlačiť

 Názov: Ťažká technika: Teleskopické manipulátory
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 07-08/2011; str.  26 - 27
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok analyzuje teleskopické manipulátory z hľadiska práce v termináli kombinovanej dopravy pri manipulácii s námornými kontajnermi. V prvej časti sú uvedené požiadavky prevádzkovateľa na techniku, v ďalšej časti je popísaný spôsob výberu techniky. Ostatná časť príspevku uvádza spôsob obstarania techniky.
Kľúčové slová: manipulačná, technika, kombinovaná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2011