Názov: Preprava po železnici ma stúpajúci trend
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 10/2011; str. 86
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá výkonmi železničnej dopravy v SR. V prvej časti autor uvádza analýzu ekonomického vývoja v ostatnom období. Ďalej poukazuje na skutočnosť zvýšenia výkonov prepravy dreva a taktiež nárastu dopytu po preprave. V ostatnej časti autor uvádza dlhodobú zmluvu s automobilkou KIA a taktiež cenovú politiku dopravcu.
Kľúčové slová: železničná, nákladná, doprava, výkon, vývoj
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2011