Vytlačiť

 Názov: Kombinovat se dá i na 15 KM
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2012, str. 16-18
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autorka sa venuje technológii prepravy pomocou odvalovacích kontajnerov ACTS (Abroll Container Transport System) v kombinovanej doprave – cestná doprava a železničná doprava. Charakterizuje účel použitia tohto typu kontajnera ako aj možnosti jeho nasadenia pri prepravách na krátke, stredné i dlhé vzdialenosti.
Kľúčové slová: kombinovaná doprava, kontajner ACTS, cestná doprava, železničná doprava
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2012