Vytlačiť

 Názov: Prevádzkové náklady vozidiel počas ich životnosti zohľadňujúce environmentálne hľadisko
Autor: Ľubomír Moravčík
Zdroj: Horizonty dopravy 2/2011, str. 11-14
Vydavateľ: Výskumný ústav dopravný, a. s.
ISSN: 1210-0978
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá problematikou prevádzkových nákladov vozidiel cestnej dopravy počas ich životnosti pri zohľadnení environmentálneho hľadiska. Príspevok prezentuje obsah Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy.
Kľúčové slová: prevádzka, vozidlo, náklady, životnosť, životné prostredie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2012