Vytlačiť

 Názov: Sociologie a humanitní vědy v dopravním výzkumu
Autor: Karel Schmeidler
Zdroj: Horizonty dopravy 2/2011, str. 25-28
Vydavateľ: Výskumný ústav dopravný, a. s.
ISSN: 1210-0978
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor sa v článku venuje priestorovej mobilite a dopravnému správaniu osôb. Charakterizuje teoretické a metodologické súvislosti výskumu priestorovej mobility a dopravného správania. Zaoberá sa tiež globalizáciou a turizmom vo vôzbe na trvalo udržateľnú dopravu.
Kľúčové slová: sociológia, ľudské zdroje, doprava, premiestňovanie, mobilita
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2012