Vytlačiť

 Názov: Zvláštne užívanie diaľnic a ciest – nadmerne ťažká alebo nadrozmerná preprava
Autor: Mgr. Ľubomír Antal
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 12/2012, str. 12
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor v príspevku vysvetľuje základné pojmy týkajúce sa nadmerných a nadrozmerných prepráv, upozorňuje na relevantné právne predpisy platné v Slovenskej republike.  Osobitne sa venuje podmienkam získania povolenia na zvláštne užívanie diaľnic a ciest. Uvádza nutnosť špeciálneho označenia i výšku správneho poplatku v jednotlivých prípadoch. Na záver upozorňuje na to, že za prekročenie bežných limitov zodpovedá dopravca.
Kľúčové slová: zvláštne užívanie ciest, nadrozmerná preprava, nadmerná preprava, limity
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013