Názov: Přípojná vozidla a nástavby
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2012, str. 42
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN:
1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok obsahuje porovnávaciu analýzu dodávateľov prípojných vozidiel a výmenných nadstavieb v ČR v roku 2011. Porovnanie je uskutočnené na základe obratu dodávateľov v roku 2011, uvedený je aj obrat v roku 2010. V porovnávacej tabuľke je uvedená aj ponuku prívesov a nadstavieb od uvedených dodávateľov podľa ich účelu použitia.
Kľúčové slová: prípojné vozidlo, nadstavba, dodávateľ, ponuka, zákazník
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013