Vytlačiť

 Názov: Pokračování krize systému TIR v Rusku
Autor: Michaela Havelková
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 10/2013; str. 24
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok uvádza, že nové colné opatrenia Ruskej federácie, ktoré mali vstúpiť do platnosti pre celú Ruskú federáciu dňom 14. septembra 2013, sú v značnom rozpore s Dohodou TIR. Ku karnetu TIR sú požadované ďalšie záruky. Autorka v článku poskytuje aj návod pre vodičov, ako majú postupovať pri odmietnutí prijatia karnetu TIR colnými orgánmi i ďalší postup po návrate do ČR. Zároveň autorka ponúka aj súčinnosť pri riešení podobných problémov.
Kľúčové slová: Dohovor TIR, karnet TIR, odmietnutie karnetu TIR, útržkový list
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014