Vytlačiť

 Názov: Možnosti zníženia spotreby paliva
Autor: Ing. Branislav Šarkan, PhD., Ing. Tomáš Skrúcaný
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2013, str. 34 – 35
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok analyzuje nákladovosť prevádzky reprezentovanú spotrebou paliva motorových vozidiel pomocou vybraných faktorov, ktoré je dopravca schopný ovplyvňovať a teda znížiť túto spotrebu. Tieto faktory sú rozdelené do dvoch skupín, a to: fyzikálne – vnútorné a ľudské – vodič, prevádzkovateľ. Článok sa venuje vplyvu hustenia pneumatík vozidla, vplyvu polohy deflektoru a vplyvu rýchlosti vozidla.
Kľúčové slová: spotreba paliva, meranie spotreby, poloha deflektoru, hustenie pneumatík
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014