Vytlačiť
Názov: Postup riešenia úloh operačného výskumu - Formulácia problému
Zdroj: Britannica, www.logistika.host.sk/historia_ov.html
Jazyk: slovenský
Anotácia: Aby sa sformuloval problém operačného výskumu, je nutné vykonať potrebné opatrenie, definovať možné spôsoby činnosti a identifikovať možné nekontrolovateľné varianty. Je tiež potrebné identifikovať a kvantifikovať očakávané ciele. Základom je detailné poznanie, ako systém v skutočnosti pracuje a jeho prostredie. Informácie sa obyčajne znázorňujú graficky diagramami, čo umožní výskumníkom identifikovať varianty, ktoré pôsobia na systém.
Konštrukcia modelu.
Model je zjednodušené vyjadrenie skutočného sveta. Zahŕňa len tie varianty, ktoré sú relevantné vzhľadom k problému. Nemôže obsahovať všetky varianty. Väčšina modelov operačného výskumu je symbolických, nakoľko symboly reprezentujú podstatu problému. Symbolické modely sú úplne abstraktné. Keď je symbol v modeli definovaný, tento dostáva obsah alebo význam. Napriek mnohým výhodám symbolických modelov je veľa prípadov, kedy sa fyzický model osvedčil viac. Fyzické a grafické modely sa často používajú v prípravných fázach konštrukcie symbolických modelov systému.
Kľúčové slová: operačný výskum, systém, model
Spracoval: Ing. Alena Brončeková, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: október 2003