Vytlačiť

 Názov: Heuristický algoritmus pro řešení okružního problému s rozdělením dodávky
Autor: Jan Melechovsky - Roberto Wolfler-Calvo - Christian Prins - Roberto Cordone
Zdroj: Zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej konferencie Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj – CMDTUR 2007; str. 155 - 159
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-759-0
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku je matematicky popísaný heuristický algoritmus pre riešenie okružného problému s rozdelením dodávky. Po definovaní okružného problému v ďalšej časti príspevku sa autori venujú matematickej formulácií problému, pričom v ostatnej časti príspevku je vyjadrený heuristický algoritmus.
Kľúčové slová: algoritmus, model
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007