Názov: Prognózy vývoja dopravy v štátoch  EÚ do roku 2030  a možné dopady
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Zdroj: Zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej konferencie Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj – CMDTUR 2007; str. 228 - 237
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-759-0
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok prognózuje vývoj dopravy v štátoch EÚ do roku 2030. V prvej časti príspevku sú analyzované výkony nákladnej a osobnej dopravy za obdobie rokov 1995 – 2005. V ďalšej časti príspevku je spracovaná prognóza výkonov dopravy do roku 2030 osobitne za EÚ 25 a SR. Ostatná časť príspevku poukazuje na prípravy budovania infraštruktúry vo vzťahu k prognózam.
Kľúčové slová: prognóza, štatistika, výkon
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007