Názov: Krízový manažment dopravy a medzinárodná spolupráca
Autor: Doc. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 12/2007, str. 28 - 29
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá prepravu radioaktívneho materiálu. V prvej časti je spracovaný vstup do problematiky prepravy radioaktívneho materiálu a hodnotenie jednotlivých druhov dopravy. V ďalšej časti je riešená prípadová štúdia prepravy rádioaktívnych žiaričov.   
Kľúčové slová: štúdia, rádioaktívny, materiál
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008