Názov: Ako navrhovať dokové stanice
Autor: G
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 6/2009, str. 23
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje postup návrhu dokových staníc. V prvej časti príspevok rozoberá požiadavky z pohľadu stavebného hľadiska. Ďalšia časť príspevku rozoberá problematiku preklenovacieho mostíka. Ostatná časť príspevku popisuje požiadavky bezpečnosti práce.
Kľúčové slová: návrh, stanica, doková
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2009