Vytlačiť

 Názov: Správanie vodičov sa líši podľa národnosti
Autor: Václav Podstawka
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 12/2011; str. 47
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje výsledky štúdie, ktorej cieľom bolo porovnávať správanie vodičov počas vedenia vozidla. Výsledky sú spracované jednak hodnotením seba samého a taktiež hodnotením ostatných vodičov. V ostatnej časti príspevku sú spracované odporúčania pre vodičov, aby čo najlepšie a bez stresu zvládli vedenie vozidla.
Kľúčové slová: vodič, vedenie, vozidla, štatistika, výskum
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012