Vytlačiť

 Názov: Kombinácia námornej a železničnej dopravy
Autor: Viktória Valachovičová
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 05/2012; str. 85
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autorka príspevku analyzuje možnosti prepravy tovaru z Číny a Japonska do EÚ. Ako alternatívu k námornej doprave s dĺžkou prepravy 20 000 km poukazuje na alternatívne možnosti prepravy železničnou dopravou s dĺžkou trasy 11 000 km. V príspevku taktiež autorka poukazuje na úsporu času. V ostatnej časti príspevku popisuje autorka na námorné prepojenie USA a Ruska.
Kľúčové slová: námorná, železničná, doprava, optimalizácia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012