Vytlačiť

 Názov: Najväčšie riziká lodnej dopravy
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 05/2012; str. 86
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok obsahuje analýzu najväčších rizík námornej dopravy podľa štúdie AGCS spracovanej na túto tému. V prvej časti je predstavená štúdia a skutočnosti, ktoré najviac ohrozujú bezpečnosť lodí. V osobitnej časti príspevku je tabuľkovo spracovaný záver štúdie.
Kľúčové slová: námorná, doprava, bezpečnosť, riziko
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012