Vytlačiť
Názov: Prevádzka portálových žeriavov Heede a jej vplyv na životnosť konštrukcií
Autor: Peter Bigoš – František Trebuňa – Juraj Ritók
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 205 – 209.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá problematikou životnosti konštrukcií portálových žeriavov po 14-ročnej prevádzke s dôrazom na určenie dynamických vlastností odozvy konštrukcie, synchronizácie pohonov pojazdu, priečenia, kumulácie únavového poškodenia a vplyvu stavu žeriavov na žeriavovú dráhu. Z uvedených dôvodov bola navrhnutá metodika experimentálneho výskumu založená na tenzometrickom meraní s použitím tenzometrických snímačov s ohmickou hodnotou 120 ohmov a konštantou deformačnej citlivosti k=2,10.
Kľúčové slová: experiment, portálový žeriav, tenzometrické meranie, únavové poškodenie
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2004