Vytlačiť
Názov: Koncepcia rozvoja OPC Čierna nad Tisou – Logisticko-priemyselný park Čierna nad Tisou
Autor: prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc.; Ing. Marián Frko; Ing. Michal Balog
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Logistika & Doprava - LOADO 2003; 10. – 12. septembra 2003; Vysoké Tatry; str. 117-121
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Technická univerzita v Košiciach
ISBN: 1451-107X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori v príspevku analyzujú možnosti prebudovania OPC Čierna nad Tisou na Logisticko-priemyselný park, ktoré spočíva vo zvýšení výkonov súčasného OPC, v návrhu nových výrobných a logistických aktivýt a v rozšírení a zlepšení služieb zákazníkom. Autori spracovali SWOT analýzu projektu, v ktorom vytýčili jeho silné a slabé stránky a príležitostí a možné riziká. V ostatnej časti príspevku navrhli štruktúru Priemyselno-logistického parku Čierna nad Tisou.
Kľúčové slová: prekládka, OCP
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004