Vytlačiť
Názov: Letiskové logistické centrá
Autor: (ak)
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 14/2004; str. 21
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok opisuje zakladanie veľkých logistických centier v blízkosti letísk západnej Európy, ktoré sú potrebné na pokrytie rýchle sa meniaceho a rastúceho európskeho trhu. Uvádza spoločnosti, ktoré takého centrá budujú, vybavenie centier ako aj technológiu zabezpečovania prepravy tovaru z letiska k príjemcovi.
Kľúčové slová: skladovanie, logistické centrá
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004