Vytlačiť
Názov: Logistický terminál Schenker v Bratislave
Autor: Viliam Bujna
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 15-16/2004; str. 46
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok opisuje jedno z najväčších logistických centier v SR – Schenker v Bratislave, pričom uvádza jeho technické parametre, počet zamestnancov a pod. V ďalšej časti príspevku sú rozobrané tovary, s ktorými sa najčastejšie manipuluje v terminály ako aj zmeny v oblasti logistických služieb po vstupe SR do EÚ.
Kľúčové slová: logistické centrum, teminál
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2004