Vytlačiť

 Názov: Váhy, vážící systémy
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů, str. 36
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje zoznam dodávateľov váh a vážiacich systémov v ČR v roku 2010 podľa počtu zamestnancov. Príspevok charakterizuje portfólio dodávaných produktov, váhy sú členené do 14 skupín. Dodávatelia váh sú tiež členení na výrobcov, importérov, malo a veľko obchodníkov. Informuje tiež o výške obratu z predaja váh v rokoch 2009 a 2010.
Kľúčové slová: váhy, obrat, zákazník
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012