Názov: Skladové regálové systémy
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 28-32
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnanie dodávateľov regálových systémov v ČR v roku 2011 podľa obratu za ne. Príspevok obsahuje analýzu štruktúry regálových systémov dodávaných konkrétnymi dodávateľmi. Dodávatelia sú členení na výrobcov, importérov, malo a veľkoobchodníkov. Informuje tiež o výške obratu z predaja regálových systémov v rokoch 2010 a 2011 ako aj o najvýznamnejších zákazníkoch konkrétnych dodávateľov.
Kľúčové slová: regálový systém, obrat, zákazník
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013