Vytlačiť
 Názov: Manipulační technika
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 40-43
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok prezentuje zoznam výrobcov a dodávateľov manipulačnej techniky na trh v ČR v roku 2011 podľa obratu z predaja techniky. Príspevok obsahuje aj štruktúru ponuky vozíkov (10 kategórií vozíkov) a rozsah poskytovaných služieb jednotlivými dodávateľmi aj s ohľadom na spôsoby financovania manipulačnej techniky (5 druhov služieb). Uvádza tiež obchodné názvy produktov dodávateľov, počty zamestnancov, hlavných zákazníkov a obraty z predaja vozíkov.
Kľúčové slová: manipulačná technika, vozík, služba, obrat
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013