Vytlačiť

 Názov: Batérie pre vozíky: Starostlivosť sa vám vráti
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 11-12/2013; str. 16 - 17
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN:
MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Pre logistické, výrobné a obchodné spoločnosti je nevyhnutnou technickou pomôckou manipulačná technika. Spoľahlivosť prevádzky závisí od batérie vozíka. Neúplné nabitie batérie zapríčiňuje vznik sulfatácie, ktorá môže byť vratná a nevratná. Problémom je nevratná sulfatácia. Správne nabitie batérie často ovplyvňuje aj použité nabíjacie zariadenie. V závere článku je zdôraznený význam a výhody zriadenia nabíjarne.
Kľúčové slová: logistická spoločnosť, manipulačná technika, sulfatácia, nabíjareň, nabíjač
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014